مرور در برچسب

یادگیری

فرهنگ

به نظر می رسد که انسان ها با هدف توجه به فرهنگ برنامه‌ریزی شده‌اند. تنوع به این دلیل ممکن است که یادگیری بشر از طریق ابزارهای…