مرور در برچسب

پساصنعتی

غیرصنعتی شدن

دیده غیر صنعتی شدن که به معنای انقباض و تحلیل رفتن تولیدات/ یا اشتغال در بخش صنعت است ، از اواخر دهه ۱۹۷۰ در بریتانیا توجه زیادی…