مرور در برچسب

پدرام سلطانی

بحران تصمیم گیری

من این پرسش را مطرح نمی کنم که مسئولین کشور در همه قوا و ارکان، مهارتها و مدلهای تصمیم گیری را آموخته اند یا خیر، زیرا به ظن قوی…