مرور در برچسب

محمد زینالی اناری

دانشگاه مشروط

روزی نیست که خبری پشت سر خبر دیگر کمر مردم ایران را خم نکند، امروز خبری منتشر شد که دانشگاه اساتیدی را استخدام کرده است که معدل ۱۲…