مرور در برچسب

قانون رقابت مندی بازار

احتکار چیست؟

از این فرصت استفاده میکنم براى طرح این بحث با عزیزانى که توجه آنان مباحث و منطق اقتصاد است. در نظریه علم اقتصاد چیزى به نام احتکار…