مرور در برچسب

شورای نگهبان

احتکار چیست؟

از این فرصت استفاده میکنم براى طرح این بحث با عزیزانى که توجه آنان مباحث و منطق اقتصاد است. در نظریه علم اقتصاد چیزى به نام احتکار…