مرور در برچسب

سیاست روسیه

اعتراض علیه فساد

فساد دولتی، حذف مخالفان و افزایش سن بازنشستگی انگیزه‌های تازه‌ترین موج اعتراضی در روسیه است. دولت روسیه در پی افزایش سن…