مرور در برچسب

سنت ها

رخت ِ تقلید

مراسم عقد و ازدواج است. باید لباس رسمی پوشید. لباس معمول رسمی و عرف جامعه در این مراسم‌ها برای مرد، کت و شلوار و کراوات است؛ و من…