مرور در برچسب

ساختار

ساختارگرایی

این پارادایم یا روش تحقیق در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رواج و نفوذ پیدا کرد .ساختارگرایی بر اهمیت خطیر شناسایی و تحلیل "ساختارهای…