مرور در برچسب

زیگمونت باومن

مدرنیت سیال باومن

زیگمونت باومن، در کتاب «مدرنیت سیال» (۲۰۰۰)، جمود و یکنواختی و محصور بودن همه چیز در عقلانیت آهنین معطوف به هدف را که به عنوان…