مرور در برچسب

ریاضی گریزی

پوپولیسم عددی

چند سال پیش که به ابتکار و البته اجبار یکی از دوستان اندیشمند و ایده‌پردازم، کارگاه «معنای اجتماعی اعداد» را با دکتر امیدی…