مرور در برچسب

دیالکتیک

نشریه‌ دیالکتیک ۳

نشریه دیالکتیک، نشریه انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی‌ست که شماره سوم آن در بهار ۱۳۹۷ منتشر شده‌است. در این نشریه…

ﺩﻳﺎﻟﮑﺘﻴﮏ ﻣﻨﺶ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻞ پیر بوردیو (مقاله)

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮ  ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ پیر بوردیو ﺩﺭ  ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎعیﺍﺳـﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍ، فلسفه ﺭﺍﺑﻄﻪ‌ﺍﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻠﺴﻔﻪ…