مرور در برچسب

دائرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی

آداب اجتماعی

آداب اجتماعی بعضی از رسم‌های اجتماعی است که فقط برای خوشامد دیگران صورت می‌پذیرند؛ آداب و رسوم و تشریفاتی که جامعه در روابط…