مرور در برچسب

جهانی سازی

رفاه از نوع نوردیک

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مدل رفاه نوردیک دارای برخی ویژگی‌هاست که ارزش مطالعه برای کشورهایی را دارد که خواهان ایجاد…