مرور در برچسب

جنگ

کودک-سرباز (عکس)

برای جنگ سالاران هیچ تفاوتی میان افراد نیست: هر کس که بتواند اسلحه به دست به گیرد و در راه اهداف آن‌ها بکُشد یا کشته شود، مهره…