مرور در برچسب

جامعه مدنی

پاشنه آشیلی به نام «فساد»

حال مبارزه با فساد در ايران خوب نيست؛ اين روزها اين تعبير تلخ به ترجيع‌بند گفتارها و نوشتارهايي بدل شده كه دلسوزان جامعه در تشريح…