مرور در برچسب

جامعه شناختی

نظم اجتماعی

نظم اجتماعی به معنای اطاعت تمامی اعضای یک جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانینی است که اساس قوام جامعه را تشکیل می‌دهند. به این…

جامعه شناسی معرفت

شاخه ای از جامعه شناسی را که به مطالعه روابط بین تفکر و جامعه می پردازد‘ می توان جامعه شناسی معرفت نامید. صرف نظر از تحلیل جامعه…

گفتمان

این مفهوم اکثر اوقات با زبان "در حالت کاربرد" مترادف دانسته می‌شود، یعنی متوجه متن/ متونی است که واقعا در وضعیت های ارتباطی واقعی…