مرور در برچسب

تاریخ

ما و مسئله اندیشه

بازخوانی سنت دقیقا به چه معنا ست. سنت یک وضعیت چندگانه و متکثرتاریخی دارد.می توان مولفه های آن را سبک زندگی ، متون کلاسیک ، نظام و…