مرور در برچسب

بی ثباتی اجتماعی

حکومت ایدئولوژیک

ایدئولوژی نوعی نظام اعتقادی ذات‌گرایانه است که در آن انسان موظف به تحقق اهداف تعیین شده و متعین است. ذات‌انگاری آن نوع از تلقی است…