مرور در برچسب

بهره

تورم چیست؟

پدرم پنج هزار تومان سال88 بهم داد تا سیب زمینی بخرم، در راه گمش کردم و تا مدتها فکر میکردم کجا افتاده... اخیرا بین صندلی ماشین…