مرور در برچسب

انجمن علمی ‌دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

نشریه‌ دیالکتیک ۳

نشریه دیالکتیک، نشریه انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی‌ست که شماره سوم آن در بهار ۱۳۹۷ منتشر شده‌است. در این نشریه…