مرور در برچسب

امید به زندگی

امید به ناامیدى

چنین است رسم سرای درشت گهی پشت به زین ، گهی زین به پشت امید و زندگی به خوبی در این بیت از فردوسی به تصویر کشیده شده است. جریان…