مرور در برچسب

The Shock Doctrine

نگاره  انجمنِ تعاون و رفاه اجتماعی تقدیم می کند: پخشِ رایگانِ مستندِ "دکترین شوک" (The Shock Doctrine) دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه | ساعت۱۲ سالن مطهری، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطباییورود برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.
ادامه نوشته