مرور در برچسب

Socio-economic Development

توسعه اجتماعی و اقتصادی: دو روی یک سکه؟

اکثر کشورهای در حال توسعه بر ایجاد رفاه اجتماعی و بهبود استانداردهای زندگی مردم خود مُصّرند. در نتیجه، مسئله‌ای که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران این کشورها با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه می‌توان منافع اجتماعی مردم را بدون عقب نگهداشتن…