مرور در برچسب

social welfare

در سال های آغازین هزاره جدید جهان دستخوش تغییرات و چالشهای بسیاری بوده است، در نیمه دوم قرن بیستم پیشرفت های باورنکردنی در علم و تکنولوژی به دست آمده، ارتباطات تسهیل شده و علم پزشکی بسیاری از بیماری های کشنده را کنترل نموده و آنچه روزی برای جامعه بشری آرمان و آرزو بوده در دنیای کنونی به تحقق پیوسته…
ادامه نوشته