مرور در برچسب

Social Policy & Protection

سیاست اجتماعی چیست؟

کاربرد سیاست اجتماعی در موارد ذیل نمود آشکاری دارد: 1-  سیاست‌های اعمال‌شده از طرف دولت برای بهزیستی و حمایت اجتماعی؛ 2-  روش‌هایی که با به‌کارگیری آنها بهزیستی در جامعه گسترش می‌یابد؛ 3-  و مطالعات آکادمیک یا دانشگاهی در مورد این…