مرور در برچسب

Realism

به طور کلی" واقع گرایی" در فلسفه عبارت است از اعلام وجود بعضی هستار های مناقشه برانگیز (مثل کلی ها، اشیاء مادی، قوانین علی، گزاره‌ها، اعداد، احتمالات ،ساختار اجتماعی ،واقعیات اخلاقی).اما سه نوع واقع گرایی که به لحاظ تاریخی بالاترین اهمیت را داشته‌اند عبارتند از: ۱ - واقع‌گرایی حملی،مدعی وجود…
ادامه نوشته