مرور در برچسب

Realism

واقع گرایی( رئالیسم)

به طور کلی" واقع گرایی" در فلسفه عبارت است از اعلام وجود بعضی هستار های مناقشه برانگیز (مثل کلی ها، اشیاء مادی، قوانین علی، گزاره‌ها، اعداد، احتمالات ،ساختار اجتماعی ،واقعیات اخلاقی).اما سه نوع واقع گرایی که به لحاظ تاریخی بالاترین…