مرور در برچسب

poverty trap

جواب اين سوال بسيار مهم است. چون نه تنها نشان مي دهد كه چرا فقرا كمتر به آينده فكر مي كنند، بلكه دليل أصلي ماندگاري فقرا در دام فقر( Poverty Trap ) نيز تا حدودي به اين موضوع وابسته است. جواب اين سوال در كتاب Poor Economics يا اقتصاد فقير به شرح زير بيان شده است. ًكتاب، به اين داستان اشاره مي كند كه…
ادامه نوشته