مرور در برچسب

Positivism

واژه "Positive" از نظر لغوی به معنی واقعی، مثبت، صریح و تحققی گرفته شده است. اما معانی اصطلاحی آن عبارت‌اند از: 1- اموری که مصادیق آن محسوس و محقق باشد نه فرضی و خیالی؛ 2- اموری که مباحث آن مسلم است و محل اختلاف و تشکیک نبوده و ابهام و اجمال ندارد. اصطلاح اثبات‌گرایی اجتماعی بدین معناست که…
ادامه نوشته