مرور در برچسب

nuclear family

خانواده هسته‌ ای

واحد اولیه خانواده که شامل والدین و فرزندان می‌شود، این فرزندان می توانند طبیعی یا فرزند خوانده باشند .برخی آن را با خانواده زن و شوهری مترادف می دانند ،لیک، به نظر بسیاری از محققان خانواده زن و شوهری میتواند بدون فرزند باشد و حال آنکه…