مرور در برچسب

Norm

مفهوم هنجار در کلی ترین معنای به وجود یک الگو اشاره می کند. در نظریه اجتماعی که بر هنجارهای اجتماعی متمرکز می‌شود، این مفهوم به دو شیوه اصلی پرورانده شده است. اول، مفهوم هنجار به منزله الگوی بالفعل رفتار و چیزی که "بهنجار" باشد به این معنا که اعضای جمعیت آن را به صورت مکرر یا به صورت استاندارد و…
ادامه نوشته