مرور در برچسب

Norm

هنجار

مفهوم هنجار در کلی ترین معنای به وجود یک الگو اشاره می کند. در نظریه اجتماعی که بر هنجارهای اجتماعی متمرکز می‌شود، این مفهوم به دو شیوه اصلی پرورانده شده است. اول، مفهوم هنجار به منزله الگوی بالفعل رفتار و چیزی که "بهنجار" باشد به این معنا…