مرور در برچسب

National Health Service

آیا NHS بهترین سیستم بهداشت و درمان در دنیا است؟

NHS خدمات سلامت ملی (National Health Service) بیش از هر نهاد دیگری مایه فخر و مباهات مردم بریتانیا است. در نظرسنجی اخیر به مناسب هفتاد ساله شدن این نهاد، بیش از دوسوم شرکت‌کنندگان تاسیس آن را بزرگترین دستاورد بریتانیا می‌دانند.