مرور در برچسب

MARXISM

مجموعه ای مرکب از نظریه اجتماعی و آموزه های سیاسی محمود از آثار مارکس و همکاری نزدیک او فردریش انگلس.پس از مرگ مارکس بود که مارکسیست به صورت یک "جهان‌بینی" فراگیر و آموزه سیاسی برای بسیاری از احزاب سوسیالیستی رشد و گسترش یافت. این رشد و گسترش ابتدا با تلاش‌های انگلس آغاز شد که "جهان بینی…
ادامه نوشته