مرور در برچسب

MARXISM

مارکسیسم

مجموعه ای مرکب از نظریه اجتماعی و آموزه های سیاسی محمود از آثار مارکس و همکاری نزدیک او فردریش انگلس.پس از مرگ مارکس بود که…