مرور در برچسب

I and Me

نوشتار زیر به برخی از نکات متفاوت از کلیشه های رایجی اشاره دارد که ترجمه غلط و گرامری  اصطلاح تخصصیme & I ” “ به "من فاعلی / من مفعولی" یا "من / مرا" ایجاد و بر فضای اندیشه نظری جامعه شناسی سایه ای سنگین انداخته است. شوربختانه شاهد تثبیت و تداوم فهمی ناروا هستیم که به سبب ترجمه ناصحیح، نه تنها…
ادامه نوشته