مرور در برچسب

class

اصطلاح طبقه به معنای اجتماعی بر گروه‌های بزرگی دلالت می‌کند که در میان آنها توزیع نابرابر کالاهای اقتصادی و/ یا تقسیم نابرابر امتیازات سیاسی و/ یا تفاوت تبعیض آمیز ارزش‌های فرهنگی به ترتیب ناشی از استثمار اقتصادی، ستم سیاسی و سلطه فرهنگی است؛ همه این موارد به صورت بالقوه ممکن است که کشمکش اجتماعی بر…
ادامه نوشته