مرور در برچسب

Child Marriage

وضعیت موجود و ابعاد مسئله ازدواج دختران در سنین پایین

براساس آخرين پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌های ايرانيان كه در سال 1394 منتشر شده است 47 درصد پاسخگويان مناسبت‌ترين سن برای ازدواج دختران را 16 تا 20 سال و 39 درصد نيز 21 تا 25 سال دانسته‌اند. در سالهای اخير نيز بالاترين فراواني ازدواج دختران در…