مرور در برچسب

Child Marriage

براساس آخرين پيمايش ارزش‌ها و نگرش‌های ايرانيان كه در سال 1394 منتشر شده است 47 درصد پاسخگويان مناسبت‌ترين سن برای ازدواج دختران را 16 تا 20 سال و 39 درصد نيز 21 تا 25 سال دانسته‌اند. در سالهای اخير نيز بالاترين فراواني ازدواج دختران در كشور در گروه سني 15 تا 19 سال (با 196 هزار و 592 مورد) و گروه…
ادامه نوشته