مرور در برچسب

ALIENATION

دانلود کتاب نظریه بیگانگی مارکس

مفهوم بیگانگی (آلیناسیون) یا از خود بیگانگی انسان در وجوه متفاوت آن، بیگانگی از خود، بیگانگی از طبیعت و بیگانگی از انسان‌ها؛ از مفاهیم کانونی نظریات کارل مارکس (فیلسوف، اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی) است که البته در اندیشه سیاسی و فلسفی پیش…

بیگانگی

در نوشته‌های مارکس، بیگانگی فرایندی تاریخی است که طی آن آدمیان ابتدا از طبیعت و سپس از محصولات و آفریده های فعالیت خویش( کالاها و سرمایه، نهادهای اجتماعی و فرهنگ) جدا و دور می‌شوند و واقعیت ها به مثابه نیرویی مستقل و شیء واره ،یعنی به مثابه…