مرور در برچسب

actuary

کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح‌های تامین‌اجتماعی» به طور مشترک توسط اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار تهیه شده است. این کتاب، راهنمایی برای اکچوئری‌ها و متخصصان تامین‌اجتماعی است که وظیفه امور اکچوئری طرح‌های تامین‌اجتماعی را بر عهده دارند و همچنین ذی‌نفعانی که کارهای اکچوئری…
ادامه نوشته