مرور در برچسب

دین

سازوکار دنیای جدید را بر خرد و تدبیر انسان بنا نهادند و خدا را به حاشیه پرتاب کردند. دین داران در چنین جهانی احساس بیگانگی کردند. چنین شد که در این جا و آنجای عالم، دین داران به عرصه سیاست هجوم بردند تا دنیایی تازه بسازند. دنیایی که خدا در آن مهجور و بیگانه نیست. قرن بیستم، قرن لکه دار شدن حیثیت…
ادامه نوشته
قانعی‌راد در همایش «دین، فرهنگ و فناوری» با بیان اینکه دین تکنولوژیزه شده به سکولاریسم می‌انجامد، گفت: دین در مقابل معنا قرار گرفته و فرمالیسم دینی در مقابل تجربه دینی قرار می‌گیرد؛ قواعد دینی که نوعی تکنولوژی هستند و به چگونگی باز می‌گردند در پس یک روح هستند و قواعد ارزش نمادین دارند، نمادها فراتر…
ادامه نوشته