مرور در برچسب

دانش

کشور ما یکی از بزرگترین نسبت های دانشجویان و دانش آموختگان را در سطح عالی، به نسبت کل جمعیت در جهان دارد. با وجود این، اکثریت قریب به اتفاق کنشگران آموزش عالی معتقد به آن نیستند که «جماعت دانشگاهی» در مفهوم متعارف این واژه در ایران به وجود آمده باشد. در این مقاله ضمن تبیین این موضوع و رابطه و…
ادامه نوشته
شاید در نگاه اول عنوان این نشست نامرتبط با علوم انسانی و خصوصا علوم اجتماعی باشد. اما این گونه نیست. دکتر مهدی گلشنی، رییس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، در این نشست به مشکلات فعلی دانشگاه شریف، پولی‌سازی، نظام اشتباه رتبه‌دهی و خصوصاً حذف علوم انسانی در این دانشگاه می‌پردازد. بخشی از صحبت‌های وی در…
ادامه نوشته