مرور در برچسب

بهداشت

ضرورت ایجاد تور رفاه اجتماعی

موضوع دستگاه‌های رفاهی در سراسر جهان، تضمین حداقل نیازهای اساسی است و از آنجا که تامین حداقل نیازهای اساسی و رفاه اجتماعی پدیده‌ای بین‌الاذهانی است و مهمتر آنکه تامین منافع و نیازهای هر قشری با قشر دیگر تعارض دارد، گفت‌وگوی اجتماعی شیوه…

دفتـرچه بیمه درمان،چک سفیدامضا نیست!

«دفترچه‌های بیمه چک‌ سفیدامضا نیست.» عبارتی که هرچند برای سازمان‌های بیمه‌گر صادرکننده دفترچه‌های بیمه‌ای آشنا و تداعی‌کننده معضلی بزرگ در نظام سلامت و درمان کشور است، اخیرا از زبان کسی گفته شده که همه او را با طرح تحول نظام سلامت و…