مرور در برچسب

اپیکور

کارل مارکس را اغلب متفکری مخالف محیط‌ زیست خوانده‌اند که به استثمار بشر می‌پردازد نه بهره‌کشی از زمین. ولی جان بلامی فاستر در کتاب «اکولوژی مارکس، ماتریالیسم و طبیعت» با بررسی دقیق نوشته‌های مارکس و تحقیق در بستر فکری زندگی و کار او مدعی است، مارکس دیدگاه‌های نظام‌مند و عمیق بوم‌شناختی به جهان داشت.…
ادامه نوشته