مرور در برچسب

انحصارگرا

بحث جامعه شناختی درباره دین بحث برون دینی و تا حدی بدور از داوری های ارزشی و داوری درباره درستی و نادرستی گزاره هایی است که پیروان ادیان مطرح می کنند. از این رو با کلام و الهیات متفاوت است که عمدتا درون دینی هستند. جامعه شناسان پرسش شان درباره ماهیت دین نیست، بیشتر درباره کارکردهای آن برای فرد و…
ادامه نوشته