مرور در برچسب

ادامه اعتراضات مردم

تشکیل حلقه مصلحان اجتماعی برای گذار از بحران فعلی

ریمون بودون در کتاب منطق اجتماعی یا روش تحلیل مسائل اجتماعی، نظام های کنش متقابل را به دو دسته تقسیم می کنند، نظام های کارکردی و نظام وابستگی متقابل. در نظام های کارکردی، تقسیم کار مشخصی وجود دارد و بازیگران حقیقی یا حقوقی بر اساس شرح…