مرور در برچسب

اخلاق در جامعه امروز

بازار انتقاد داغ است و حوزه خصوصی حکومت‌مردان و شخصیتها نیز زیر نگاه انتقادی رفته است. حساسیت مردم را برای زیر ذره بین قرار دادن دولتی ها و مدیران حکومتی و فرزندانشان درک می کنم، با مردم همدلم که فساد به شدت گسترش یافته و رانت خواری به نهایت رسیده است، اما جریان و جنبشی که در شبکه های اجتماعی این…
ادامه نوشته