مرور در برچسب

اخلاق در جامعه امروز

در نقد عوام زده شدن انتقاد

بازار انتقاد داغ است و حوزه خصوصی حکومت‌مردان و شخصیتها نیز زیر نگاه انتقادی رفته است. حساسیت مردم را برای زیر ذره بین قرار دادن دولتی ها و مدیران حکومتی و فرزندانشان درک می کنم، با مردم همدلم که فساد به شدت گسترش یافته و رانت خواری به…