مرور در برچسب

اختلاف طبقاتی

سرمایه‌داری چیست؟

یکی از مفاهیمی که من در فهم آن همیشه مشکل داشته‌ام چیزی است به‌نام "نظام سرمایه‌داری". تعبیری که اغلب هر وقت می‌آید اوصافی مثل بهره‌کشی، ستم‌گری، مادی‌گری و غیره مثل سرجهاز با آن همراه است. اگر حوصله کنید و از این تعبیر نهراسید چیزی هست…