مرور در برچسب

اختلاس

ویروس فساد (اینفوگرافیک)

رتبه ایران در حوزه فساد اداری در بین کشورهای دنیا، با تاکید بر فساد سیاه، فساد خاکستری و فساد سفید. فساد سیاه، امری است که از هر لحاظ منفور به شمار می‌آید، مانند ارتشافساد خاکستری، امری است که از لحاظ حاکمیت منفور است، اما در نظر مردم…