مرور در برچسب

اختلاس

رتبه ایران در حوزه فساد اداری در بین کشورهای دنیا، با تاکید بر فساد سیاه، فساد خاکستری و فساد سفید. فساد سیاه، امری است که از هر لحاظ منفور به شمار می‌آید، مانند ارتشافساد خاکستری، امری است که از لحاظ حاکمیت منفور است، اما در نظر مردم تفاوت چندانی ندارد. مانند کوتاهی یک کارمند در اجرای قوانینی…
ادامه نوشته