مرور در برچسب

احمد قاسمی

ضرورت بهبود فرآیندها در اصلاح ساختارهای اداری

سیستم‌های‌ بوروکراتیک و وزارتخانه‌های ما چند مشکل اساسی دارند که سازمان‌های دولتی برآمده از درون این سیستم‌ها نیز از این مشکلات رنج می‌برند. از جمله مهم‌ترین مشکلات وزارتخانه‌ها، کاستی های مدیریتی است که شامل ضعف درکارآیی نیروی انسانی،…