مرور در برچسب

احمد زیدآبادی

اینکه کارکنان پمپ بنزین‌ها بخواهند با اصرار به بنزین ماشین‌تان "مکمل" اضافه کنند؛ برای ما ایرانی‌ها پدیدۀ آشنا و قابل تحملی است؛ اما اینکه برخی از آنها بخواهند کلاهتان را بردارند یا کلاه سرتان بگذارند؛ پدیدۀ بدیع و غیر قابل تحملی است. در سفر اخیرمان به گرگان در جادۀ فیروزکوه نرسیده به شهر دماوند؛…
ادامه نوشته