مرور در برچسب

احتکار

به نظر مي رسد ريشه رفتاري كه تحت عنوان خريد احتكارگونه اجناس و اقلام خوراكي و مورد نياز مردم مطرح شده را بايد در تاريخ اين مملكت جست. اين قبيل رفتارها مربوط به امروز نيست. در واقع مردم هرازگاهي كه احساس قحطي در جامعه پيش مي آيد و شرايطي پيش مي آيد كه مردم نمي توانند مثل هميشه اجناس مورد نظرشان را…
ادامه نوشته